ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກົມປ່າໄມ້, ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

ບັນຊີ ແລະ ປະເພດສັດນໍ້າ-ສັດປ່າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

ສັດນໍາ ແມ່ນສັດທຸກຊະນິດທີ່ເກີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ໃນນໍາທໍາມະຊາດ ຫຼື ຖືກນໍາເອົາຈາກ ທໍາມະຊາດມາລ້ຽງ ເຊັ່ນ: ປາຂ່າ, ປາບຶກ, ປາເລີມ ແລະ ອື່ນໆ

ສັດປ່າ ແມ່ນສັດທຸກຊະນິດທີ່ເກີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ໃນປ່າທໍາມະຊາດ ຫຼື ຖືກນໍາເອົາຈາກທໍາ ມະຊາດມາລ້ຽງ ເຊັ່ນ: ຊ້າງ, ເສືອ, ຫມີ, ກວາງ, ຟານ, ລີງ, , ນົກ ແລະ ອື່ນໆ

ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນໍາ ເປັນທັງສັດນ້ໍາ ແລະ ສັດປ່າ ເຊັ່ນ: ແຂ້, ເຕົ່າ ແລະ ອື່ນໆ

ບັນຊີລາຍຊື່ ສັດປ່າທຸກຊະນິດ ປະເພດຫວ່ງຫ້າມ ຫລື ບັນຊີ I

ບັນຊີລາຍຊື່ ສັດປ່າທຸກຊະນິດ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫລື ບັນຊີ II

ຄຸ້ມຄອງໂດຍ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

Copyright © 2021 National Protected Areas. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS