ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກົມປ່າໄມ້, ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງບັນຊີ I ມີ 70 ຊະນິດ

ຊື່ພາສາລາວ ຊື່ພາສາຕ່າງປະເທດ ສ່ວນນຳໃຊ້
ເກດສະໜາ Aquilaria Grassna ໝົດຕົ້ນ
ກົກອ່ຽນດ່ອນ Eurycoma harmandiana ຮາກ
ກູ້ດຕີນຮຸ້ງ Helminthostachys zeylanica ຮາກຫົວ
ກູດນາງນີ Clbotium barometz ຫົວຂົນ
ກົກຄັນຄາກ Polygonatum sibiricum ຫົວ
ກົກຖານ Ariseama calcareum ຫົວ
ຂົມລະຫວານຈໍ້ Evodia lepta (spreng) ໝົດຕັ້ນ
ຂິງແຄມປາກັ້ງ Homalomena aromatic ຮາກ,ຫົວ
ແຄ່ຫອມ ຫຼື ຈວງຫອມ Cinnamomum cassia ເປທອກ,ໃບ
ເຄຶອແຫມ(ແຫມຄວາຍ) Coscinium fenestratum ເຄຶອ,ຮາກ
ເຄືອຈານ Butea superba ເຄືອ
ເຄືອປະສົງ Streptocaulon juventas ເຄືອ
ເຄຶອຕາກວາງ ຫຼື ກຳແພງເຈັດຊັ້ນ Salacia verrucosa ເຄືອ
ເຄຶອແດງດ່າງ Sargentodoxa cuneata ເຄືອ
ເຄຶອໃສ້ຊ້າງ ຫຼ ໝ້ວຍເລືອດ Bauhinia sp. ເຄືອ
ເຄຶອບ້າລາຍ ຫຼື ບ້າບົນ Entada reticy/ata ເຄືອ,ໝາກ
ເຄຶອບ້າໃຫຍ່ ຫຼື ໝາກແລ້ Entada scandens ເຄຶອ,ໝາກ
ເຄືອສາມຫາງ Byttneria andamanensis ເຄືອ
ເຄືອສົ້ມສ້ຽວ Bauhinia g/auca ເຄືອ
ຈັນບານ illicium verum ລຳຕົ້ນ,ດອກ,ໝາກ
ຈັນແດງ Pterocarpus santa!inus ແກນ,ລຳຕົ້ນ
ຈັນໄດ Dracaena cambodiana ແກນ,ລຳຕົ້ນ
ໂສມແດງ Decaschistia harmandli ຫົວ ຫຼື ຮາກ
ໂສມດິນ,ໂສມພູ,ໂສມຜາ Elatostema platyphylloide ໝົດຕົ້ນ
ດອກເຜິ້ງປ່າ ຫຼື ດອກເອື້ອງປ່າ Orchidaceaesp ທຸກສ່ວນ
ຕົ້ນໄຮເລືອດ ຫຼື ຕົ້ນໄຮແດງ Ficus altissima ໝົດຕົ້ນ
ຕົ້ນໝາກເກືອນ້ຳ Diospyros embryopteris ລຳ,ໝາກ
ຕົ້ນໝາກເກືອ ້Diospyros mollis ໝາກ
ຕູມຕາແດງ Strychnos sp. ໝາກ,ແກນຕົ້ນ
ຕົ້ນຢາງ Dipterocarpus sp. ຢາງ,ນ້ຳມັນ
ເບເບລິນ Mahonia nepalensis ຮາກ
ເບ້ຍລາຍ paphiopedilum callosum ຮາກ
ປອມບີກະທິງ(ໂສມງອກລິ່ງ) Panax vietnamensis ຫົວ
ຜົກຕີນຮຸ້ງ Helminthostachys zeylanica ໝົດຕົ້ນ
ໄມ້ກ້ວນ Bambusa polymorpha ລຳ,ໜໍ່,ຮາກ
ໄມ້ຫວິງ Dendrocalamus iatifolius ລຳ,ໜໍ່,ຮາກ
ໄມ້ພາງ Dendrocalamus longifimbnatus ລຳ,ໜໍ່
ໄມ້ເບາະ ຫຼື ໄມ້ປວກ Dendrocaiamus sinicus ລຳ,ໜໍ່
ໄມ້ລວງມວກ Gigantochloa haskarliane ລຳ,ໜໍ່,ຮາກ
ໄມ້ຮົກໝາມ Schizostachyum branchy- cladum ລຳ,ໜໍ່,ຮາກ
ຢາຫົວ Smilax glabra ຫົວ
ຕົ້ນແປກ Pinussp ຢາງ
ຕົ້ນຍານ Styrax sp ຢາງ
ເລັບມືນາງ Schefflera CllipticHarms ເປືອກ,ລຳ
ເລັບຮຸ້ງ Celtis sp. ເຄືອ
ຫົວສາມສິບ Stemona tuberosa ຫົວ
ຫົວຊີດິນ ຫຼື ເຫຼັກຊີດິນ Cucurligo orchiodes ຫົວ
ຫົວກະບຸກ ຫຼື ຫົວດຸກເດຶອ Amorphophallus campanulatus ຫົວ
ຫົວພຸກປ່າ Alocasia macrorrhizos ຫົວ,ໃບ
ຫົວກະຊາຍ Boesenbergia rotunda ຫົວ
ໝາກແໜ່ງຂຽວ Amomum uliginosum ໝາກ,ຮາກ
ໝາກຕາວ Arenga westerhoutii ໝາກ,ຍອດ,ໜໍ່
ໝາກແໜງແດງ A. Villosum ໝາກ,ຮາກ
ໝາກສາມສິບ Stemona cochinchinensis ໝາກ,ຮາກ
ມາກແສງເບຶອ Strychnos nuxvomica ໝາກ
ໝາກກະເບົາ,ກະເບົາ Hydnocarpus anthelminticus ໝາກ
ຫຍ້າໃບລາຍ Ludisia discolor ໝົດຕົ້ນ
ຫວາຍທູນ Calamus poilanei ເສັ້ນ,ຍອດ,ໝາກ,ໃບ
ຫວາຍທອດ Calamus solitarius ເສັ້ນ,ຍອດ,ໝາກ
ຫວາຍເສີຍ Calamus harmandii ເສັ້ນ,ໃບ
ຫວາຍຫຼຶມ Calamus evansii ເສັ້ນ,ຍອດ,ໝາກ
ຫວາຍແຂ້ວໝີ,ກະບອງເອີຣ Calamus acanthospethus ເສັ້ນ,ຍອດ,ໝາກ
ຫວາຍຕະບອງ Calamus rudentum ເສັ້ນ,ຍອດ,ໝາກ,ໃບ
ຫວາຍໝົ່ນ,ຫວາຍເລົາ Calamus flagellum ເສັ້ນ,ຍອດ,ໝາກ,ໃບ
ຫວາຍກະໂຕກ Calamus laoensis ເສັ້ນ,ຍອດ,ໝາກ,ໃບ
ຫວາຍນົກຂໍ່ Calamus wailing ເສັ້ນ,ຍອດ,ໝາກ
ຫວາຍໜາມເຫຼືອງ Calamusplathycanthus ເສັ້ນ,ຍອດ,ໝາກ
ຫວາຍນິວ,ຫວາຍໜາມເຫຼືອງ Calamus nambariensis ເສັ້ນ,ຍອດ,ໝາກ
ຜັກກູດ Angioptens evecta ເຫົງ້າ,ລຳຕົ້ນ
ຮົ່ມສາມເມືອງ Paris sp. ຫົວ ຫຼື ຮາກ

ຄຸ້ມຄອງໂດຍ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

Copyright © 2021 National Protected Areas. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS