ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກົມປ່າໄມ້, ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

ລະດັບປ່າສະຫງວນ

National Protected Areas

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຊບັ້ງນວນ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຊຊັບ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລະວິງ – ລະເວີນ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພູແດນດິນ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພູຫີຜີ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພູຫີນປູນ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພູສະບົດ-ປຸງຈອງ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພູພະນັງ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພູຊຽງທອງ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພູຊ້າງແຫ່

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນ້ຳຫ້າ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນ້ຳປຸ໋ຍ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນ້ຳຊຳ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນ້ຳກ່ານ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນ້ຳກະດິງ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ດົງອຳພາມ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ດົງພູວຽງ

ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຂຸນ​ເຊ-ໜອງ​ມາ

Provincial Protected Area

ໄມ້ປູກລົ່ມສັກ

ແກ້ງຫຼວງ

ເຂດອະນຸລັກພັນສັດປ່າໂອ່ງ-ມັ່ງ

ເຂດສາຍພູຫຼວງ ຕໍ10

ເຂດພູແຄ

ເຂດນ້ຳ-ນ້ຳຈົ່ງ (ນອນໃນເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ)

ເຂດດົງຫູໜວດ (ນອນໃນເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ)

ເຂດ 9

ຫ້ວຍຍາງ

ຫ້ວຍງົວ

District Protected Areas

ເມືອງນ້ຳທາ

ເຂດແກ້ງຫຼວງ

ເຂດລ້ອງລັນ

ເຂດພູວຽງ

ເຂດພູຟ້າ-ໜອງຜີ

ເຂດພູຜາແຜວ

ເຂດພູຜາເງີນ

ເຂດພູຈອມແງ

ເຂດພູກີວຢວກ

ເຂດຖ້ຳແຂ້ວ

ລະບົບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຫົວໃຈສຳຄັນຂອງປະເທດທີ່ສຸມຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆ ພັນເທິງໜ້າດິນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 25 ປີຜ່ານມາ. ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 1993, ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງ ຕັ້ງລະບົບເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກຂອງປະເທດ (IUCN4 ປະເພດ VI: ເຂດປ້ອງກັນ) ຫຼື ຖືກເອີ້ນວ່າ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນປະກອບມີ 18 ແຫ່ງ, ແລະ ຮອດປີ 2018 ໄດ້ບັນລຸສ້າງຕັ້ງປ່າສະຫງວນເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງໝົດ 23 ແຫ່ງ, ກວມເອົາ 3.8 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື 15.1% ຂອງເນື້ຶອທີ່ທົ່ວປະເທດທັງໝົດ ອີງຕາມຂໍ້ມູນ ຈາກຍຸດ ທະສາດຊີວະນາໆພັນ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ 2016-2025. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງ ຊາດ 23 ແຫ່ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນສູງສຸດພຽງ 5,000 ໂດລາສະລັດ/ແຫ່ງ/ປີ ຈາກລັດຖະບານ, ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີຂີດຈຳກັດໃນຈຳນວນພະນັກງານ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຂອງການອະນຸລັກ. ຍັງບໍ່ມີການປະເມີນຄິດໄລ່ຕົວເລກທາງການເງິນທີ່ຊັດເຈນວ່າຈະໃຊ້ເງິນເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະປີຈິ່ງຈະພໍສຳລັບ ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ເພາະສະນັ້ນ, ການຄິດໄລ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ທັງລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບບມີການຮ່ວມຮັບຮອງນຳໃຊ້ກັນພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ຂະໜາດການພັດທະນາກິດຈະກໍາຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຍືນຍົງຂອງວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງໝູ່ບ້ານໃນເຂດກັນຊົນ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດມີທັງໝົດ 23 ແຫ່ງ

ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 9,624,700 ເຮັກຕາ

ລະບົບເຂດອະນຸລັກປ່າໄມ້ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ຄຸ້ມຄອງໂດຍ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

Copyright © 2021 National Protected Areas. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS