ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກົມປ່າໄມ້, ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

ລະດັບປ່າສະຫງວນ

ປ່າສະຫງວນແຂວງ

ພູຕ້າຊານ

ພູຖະແຫຼ່ງ

ພູຟ້າ

ນ້ຳລານ

ນ້ຳພະບາດ

ພູຜາຄອຍ

ປະຕູຫໍ

ພູຈອມຈຸກ

ນ້ຳຍາວ-ຍອງ

ພູກູດ

ປ່າສະຫງວນເມືອງ

ພູຊ້າງ

ພູເຫຼັກ

ນ້ຳໂຮ

ພູສະຫງ່າ

ພູມາຣົກ

ພູເຫຼັກກ້າ

ພູຈອມຕື່ນ

ຫົວນ້ຳ ແບງ

ພູຊ້າງ

ພູລີ

ລະບົບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຫົວໃຈສຳຄັນຂອງປະເທດທີ່ສຸມຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆ ພັນເທິງໜ້າດິນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 25 ປີຜ່ານມາ. ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 1993, ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງ ຕັ້ງລະບົບເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກຂອງປະເທດ (IUCN4 ປະເພດ VI: ເຂດປ້ອງກັນ) ຫຼື ຖືກເອີ້ນວ່າ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນປະກອບມີ 18 ແຫ່ງ, ແລະ ຮອດປີ 2018 ໄດ້ບັນລຸສ້າງຕັ້ງປ່າສະຫງວນເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງໝົດ 23 ແຫ່ງ, ກວມເອົາ 3.8 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື 15.1% ຂອງເນື້ຶອທີ່ທົ່ວປະເທດທັງໝົດ ອີງຕາມຂໍ້ມູນ ຈາກຍຸດ ທະສາດຊີວະນາໆພັນ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ 2016-2025. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງ ຊາດ 23 ແຫ່ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນສູງສຸດພຽງ 5,000 ໂດລາສະລັດ/ແຫ່ງ/ປີ ຈາກລັດຖະບານ, ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີຂີດຈຳກັດໃນຈຳນວນພະນັກງານ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຂອງການອະນຸລັກ. ຍັງບໍ່ມີການປະເມີນຄິດໄລ່ຕົວເລກທາງການເງິນທີ່ຊັດເຈນວ່າຈະໃຊ້ເງິນເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະປີຈິ່ງຈະພໍສຳລັບ ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ເພາະສະນັ້ນ, ການຄິດໄລ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ທັງລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບບມີການຮ່ວມຮັບຮອງນຳໃຊ້ກັນພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ຂະໜາດການພັດທະນາກິດຈະກໍາຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຍືນຍົງຂອງວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງໝູ່ບ້ານໃນເຂດກັນຊົນ.

ປ່າສະຫງວນແຂວງມີທັງໝົດ 23 ແຫ່ງ

ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 9,624,700 ເຮັກຕາ

ລະບົບເຂດອະນຸລັກປ່າໄມ້ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ຄຸ້ມຄອງໂດຍ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

Copyright © 2021 National Protected Areas. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS