ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກົມປ່າໄມ້, ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

...
ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກອງເລຂາ

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກອງເລຂາ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂໍ້ມູນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ດາວໂຫຼດ
...
Conservation Forest

ດຳລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາ, ການພັດທະນາ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ກວດກາປ່າສະຫງວນ.

ດາວໂຫຼດ
...
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກຳ

ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກຳ ຮ່ອດປີ 2025 ແລະ ວິໃສທັດ ຮອດປີ 2030

...
ບົດລາຍງານໂຄງການຂອງກົມປ່າໄມ້

Projects On Dof

...
ສະຫຼຸບປີ 2017 ແລະ ແຜນປີ 2018

ສະຫຼຸບປີ 2017 ແລະແຜນປີ 2018 ວັນທີ 02 1 2018

No Entries Found
No Entries Found
...
ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອການອະນຸລັກໃນ ປ່າສະຫງວນ

ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປ່າສະຫງວນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ

ດາວໂຫຼດ
...
ການບັງຄັບ​ໃຊ້ກົດໝາຍ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ

ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແມ່ນເພື່ອກວດກາ, ຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ, ປ້ອງກັນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ

ດາວໂຫຼດ
...
ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

ແມ່ນໄດ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ, ຫຼັກການ

ດາວໂຫຼດ
...
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກເພື່ອການອະນຸລັກໃນ ປ່າສະຫງວນ

ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ການທີ່ຈະອະນຸລັກຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ

ດາວໂຫຼດ

ຄຸ້ມຄອງໂດຍ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

Copyright © 2021 National Protected Areas. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS