ຈົ່ງຮ່ວມກັນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ


Latest News

09
ສ.ຫ.


People Of Hin Nam No

People Of Hin Nam No

There are various ethnic groups living around the Hin Nam No NPA, such as Makong, Tri, Yoy, Phoutai, Kaleung, Vietic,…

09
ສ.ຫ.


People Of Hin Nam No

People Of Hin Nam No

There are various ethnic groups living around the Hin Nam No NPA, such as Makong, Tri, Yoy, Phoutai, Kaleung, Vietic,…

05
​ກ.ກ.


People Of Hin Nam No

People Of Hin Nam No

There are various ethnic groups living around the Hin Nam No NPA, such as Makong, Tri, Yoy, Phoutai, Kaleung, Vietic,…

Protected Forest System

ລະບົບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຫົວໃຈສຳຄັນຂອງປະເທດທີ່ສຸມຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆ ພັນເທິງໜ້າດິນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 25 ປີຜ່ານມາ. ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 1993, ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງ ຕັ້ງລະບົບເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກຂອງປະເທດ (IUCN4 ປະເພດ VI: ເຂດປ້ອງກັນ) ຫຼື ຖືກເອີ້ນວ່າ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນປະກອບມີ 18 ແຫ່ງ

Biodiversity

 ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າໝາຍເຖິງສັດທີ່ມີ ກະດູກສັນຫຼັງທີ່ອາໃສສາຍນ້ຳ ແລະ ປ່າເປັນຖິ່ນກຳເນີດ ແລະ ຊອກຢູ່ຫາກິນເຊິ່ງໄດ້ແກ່ສັດນ້ຳ, ສັດບົກ, ສັດເຄິ່ງບົກ-ເຄິ່ງນ້ຳ, ນົກ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທຸກຊະນິດ. ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່ານັບວ່າເປັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມະນຸດເຮົາໄດ້ເພິ່ງພາອາໄສນຳມາໃຊ້ເປັນອາຫານ, ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມມາແຕ່ອະດີດນະການ ເຊິ່ງຈັດວ່າເປັນຊັຍພະຍາກອນທີ່ໃຊ້ແລ້ວບໍ່ສິ້ນເປືອງຖ້າຫາກວ່າມີການຈັດການຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ປະເທດເຮົາໃນສະໄໝກ່ອນມີສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າອາໄສຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລວມທັງສັດບາງຊະນິດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຊອກຫາຍາກໃນໂລກນີ້ເຊັ່ນ: ປາຂ່າ, ປ່າບຶກ, ປາໄຫຼໄຟຟ້າ, ປາກວາງ, ປາເລີມ, ປາເສືອ, ປາແມວ, ປາຝາໄລ, ປາຕີນ, ແຮດ, ກະທິງ, ງົວບາເປັນຕົ້ນຕໍ.

Travel

08
ກ.ຍ.
21

Nakai Nam Theun National Protected Area

Nakai Nam Theun National Protected Area Background & History Area Physical Features Important for Tourism The second largest NPA in…

07
ກ.ຍ.
21

Hin Nam No National Protected Area

Hin Nam No National Protected Area Background & History Area Physical Features Important for Tourism Total area of 88,500 ha,…

07
ກ.ຍ.
21

Dong Houa Sao National Protected Area

Dong Houa Sao National Protected Area Background & History Area Physical Features Important for Tourism Dong Houa Sao (110,000ha) covers…

Annual Reports

...
ບົດລາຍງານໂຄງການຂອງກົມປ່າໄມ້

Projects On Dof

...
ສະຫຼຸບປີ 2017 ແລະ ແຜນປີ 2018

ສະຫຼຸບປີ 2017 ແລະແຜນປີ 2018 ວັນທີ 02 1 2018

Research

No Entries Found

Guide

...
ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອການອະນຸລັກໃນ ປ່າສະຫງວນ

ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປ່າສະຫງວນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ

ດາວໂຫຼດ
...
ການບັງຄັບ​ໃຊ້ກົດໝາຍ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ

ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແມ່ນເພື່ອກວດກາ, ຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ, ປ້ອງກັນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ

ດາວໂຫຼດ

Regulation

...
ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກອງເລຂາ

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກອງເລຂາ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂໍ້ມູນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ດາວໂຫຼດ
...
Conservation Forest

ດຳລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາ, ການພັດທະນາ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ກວດກາປ່າສະຫງວນ.

ດາວໂຫຼດ

Sponsers

Contact Us

That Dam Campus, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR. 
Telephone: + 856 21 255 264 
Fax: +856 21 255 263 

Management by: National Protected Areas

Copyright © 2021 National Protected Areas. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS